Illustrator

Prva verzija programa Adobe Illustrator izašla je davne 1987. godine i danas predstavlja standard u oblasti grafičkog dizajna i vektorske 2D grafike. Poznavanje ovog programa i Photoshopa predstavlja zaokruženu celinu u smislu mogućnosti rada sa rasterskom i vektorskom grafikom i samim tim apsolutno neophodno znanje za bilo kog grafičkog dizajnera.

Na ovom kursu upoznaćete se osnovama vektorske 2D grafike. Naučićete da koristite alate za kreiranje i menjanje Shape objekata, teksta i gradijenata. Pored toga, kroz praktične primere, naučićete kako da koristite grafiku kreiranu u Photoshopu tako da dobijete optimalan proces rada.

Plan i program kursa predstavlja dobro izbalansiranu kombinaciju predavanja, demonstracija i samostalnog rada vođenu od strane sertifikovanog Adobeovog instruktora.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 24 časa
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru, 
                                  Photoshop*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 130 EUR
________________________________________________
    *ili ekvivalent u znanju 
    u cenu je uračunat PDV
    čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: Upoznavanje sa radnom površinom
  • Uvod u Adobe Illustrator
  • Primeri radova u Illustratoru (logo, ilustracije, UI dizajn)
  • Pokretanje Illustratora i otvaranje fajla
  • Alati za manipulisanje prikazom
  • Korišćenje panela Artboards 
  • Vežba: Apstraktna ilustracija (istraživanje radne površine i alata)

Tehnike za selekciju grafičkih objekata
  • Izbor objekata i delova objekata sa alatom Selection i Direct Selection
  • Sakrivanje i zaključavanje objekata
  • Izbor sličnih objekata
  • Selekcija u Outline modu
  • Poravnavanje i raspoređivanje objekata
  • Grupisanje objekata i režim Isolation mode 


Korišćenje alata za kreiranje Shape objekata
  • Rad sa jednostavnim oblicima (pravougaonik, elipsa, krug, poligon, zvezda)
  • Opcija Live corners
  • Menjanje širine linije i njeno poravnavanje  
  • Rad u režimu crtanja (Draw Behind, Draw Inside)
  • Vektorizacija slike

Menjanje i kombinovanje Shape objekata i putanja
  • Menjanje putanja i Shape objekata
  • Sečenje putanja alatom Scissors i spajanje putanja
  • Korišćenje alata Eraser
  • Kombinovanje objekata Pathfinder panelom i alatom Shape builder
  • Kreiranje složenih putanja
  • Rad sa alatom Width
  • Dodavanje Outline efekta

Korišćenje Illustratora sa drugim Adobe-ovim programima
  • Postavljanje slika i menjanje veličine
  • Postavljanje Photoshop slika korišćenjem opcije Show Import Options


Transformacije radne površine
  • Dodavanje, uređivanje, preimenovanje i promena redosleda radnih površina dokumenta
  • Rad sa lenjirima i vođicama
  • Pozicioniranje radne površine korišćenjem panela Transform i pametnih vođica (Smart Guides)
  • Menjanje objekata (veličina, refleksija, distorzija i iskošenje) 
  • Menjanje sa alatom Free Transform

Kreiranje ilustracija alatima za crtanje
  • Crtanje pravih i zakrivljenih linija sa alatom Pen
  • Promena tipa prolaska kroz tačku iz glatkog u ugaoni
  • Crtanje objekata sa alatom Pen
  • Menjanje putanja i tačaka 
  • Brisanje i dodavanje kontrolnih tačaka (Anchor Point)
  • Kreiranje isprekidane linije
  • Dodavanje strelica putanji
  • Crtanje slobodnih putanja alatom Pencil
  • Spajanje alatom Join
  • Vežba: Ovladavanje putanjama

Rad sa bojama
  • Kreiranje nove boje korišćenjem panela Color
  • Čuvanje boje kao uzorka (Swatch)
  • Pravljenje i menjanje uzoraka boja
  • Korišćenje alata Color Picker za kreiranje boja 
  • Pravljenje i snimanje nijansi boja
  • Konverzija boja
  • Kopiranje atributa
  • Promena boja objekta
  • Rad alatom Live Paint 
  • Kreiranje i modifikovanje Live Paint grupa

Dodavanje teksta
  • Dodavanje Point Type teksta
  • Dodavanje Area Type teksta  
  • Menjanje familije i stila fonta
  • Prelivanje teksta između kolona (stubaca)
  • Formatiranje teksta
  • Menjanje veličine i boje teksta
  • Formatiranje paragrafa
  • Menjanje teksta alatom Touch Type  
  • Menjanje veličine i oblika unešenog teksta 
  • Očitavanje i prenošenje parametara jednog tekstualnog objekta na drugi
  • Postavljanje teksta duž putanje
  • Kreiranje outline teksta


Eksportovanje fajlova u različitim formatima
  • Podešavanje parametara za kreiranje PDF fajla
  • Eksportovanje Photoshop PSD fajlova 
  • Opcija eksportovanja za ekrane
  • Panel Asset export

Organizacija grafike pomoću slojeva
  • Kreiranje slojeva i podslojeva i njihovo pozicioniranje
  • Prebacivanje objekata između slojeva
  • Pregled i promena rasporeda slojeva
  • Grupisanje u novi sloj
  • Dupliranje sadržaja sloja
  • Primena vizuelnih atributa na sloj
  • Kreiranje maske za odsecanje


Gradijenti, blend objekti i teksture
  • Primena linearnog gradijenta 
  • Menjanje i snimanje gradijenta
  • Podešavanje linearne gradijentne ispune
  • Primena i menjanje radijalnog gradijenta
  • Dodavanje transparencije gradijentu
  • Rad sa blend objektima
  • Kreiranje i menjanje sopstvenih tekstura


Rad sa četkicama
  • Rad sa četkicama
  • Menjanje putanja alatom Paint Brush 
  • Menjanje podešavanje četkice
  • Korišćenje i menjanje Art Brush četkica 
  • Korišćenje i menjanje Pattern Brush četkica
  • Rad sa alatom Blob Brush 

Kreativna primena efekata i grafičkih stilova
  • Rad sa panelom Appearance
  • Dodavanje još jednog Stroke i Fill efekta grafici i tekstu
  • Promena rasporeda atributa izgleda 
  • Rad sa efektima (primena i menjanje efekta)
  • Primenjivanje efekta Offset Path 
  • Rad sa 3D efektima
  • Korišćenje grafičkih stilova
  • Kreiranje i primena novog grafičkog stila 
  • Ažuriranje grafičkog stila
  • Promena razmere Stroke efekta i drugih efekata

Kreiranje grafika pomoću simbola
  • Rad sa simbolima
  • Rad sa dinamičkim simbolima (kreiranje, dupliranje i zamena simbola)
  • Vežba: Ilustracija 

Završni rad
  • Ilustracija za portfolio
 

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešnom završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close