Architecture Student Module 2

Studiranje arhitekture je veliki izazov. Pored poznavanja struke neophodno je vladati i velikim brojem softverskih alata da bi ideje mogle da se realizuju onako kako su zamišljene, uz minimalan gubitak vremena. 

Za potrebe studenata arhitekture Crater VFX Training Center je osmislio obuke koje su usklađene sa zahtevima studentskih radova.

Drugi modul obuhvata programe AutoCAD i SketchUp. Po završetku drugog modula studenti će savladati tehnike koje omogućavaju da za najkraće moguće vreme, uz pomoć AutoCAD-a, kreiraju 2D tehničke i konceptualne crteže, a primenom SketchUp-a 3D modele i osnovne vizuelizacije svojih ideja.

U skladu sa potrebama stečeno znanje 3D modelovanja kasnije može da se nadogradi da bi se dobili kompleksniji 3D modeli i foto-realistične vizuelizacije.

Dinamika držanja nastave je usklađena sa obavezama studenata na fakultetu tako da je za ovu obuku na raspolaganju svih sedam dana nedeljno, od ranih jutarnji do kasnih večernjih termina.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru, 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom 280 EUR*
________________________________________________
    * u cenu je uračunat PDV
       čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program modula: 

I DEO AutoCAD - kurs za studente arhitekture (30 časova)

Upoznavanje sa AutoCAD-om
  • Kratak istorijat i osvrt na ostale CAD programe
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem programa
  • Komande za prikazivanje objekata i podešavanja

Kreiranje jednostavnih crteža
  • Komunikacija sa programom kroz komandnu liniju
  • Kreiranje osnovnih objekata
  • Primena pomoćnih alata
  • Funkcijski tasteri i prečice na tastaturi

Manipulisanje objektima
  • Metode za selekciju objekata
  • Promena položaja i rotacija objekata
  • Kreiranje novih objekata od postojećih
  • Osno-simetrično i šablonsko kopiranje objekata

Menjanje objekata
  • Skraćivanje i produžavanje objekata
  • Kreiranje paralelnih i ekvidistantnih oblika
  • Deljenje jednog objekta u dva ili više objekta
  • Kreiranje zaobljenog ugla između dva objekta
  • Kreiranje zakošenog ugla između dva objekta
  • Primena ručica
  • Promena oblika objekta

Organizacija crteža i osobine objekata
  • Promena osnovnih osobina objekta
  • Problem definisanja boja
  • Organizacija crteža pomoću slojeva
  • Primena palete Properties

Šrafiranje i kotiranje objekata
  • Šrafiranje i menjanje šrafura
  • Kreiranje kota
  • Upotreba stilova za kotiranje
  • Menjanje kota

Rad sa višestruko upotrebljivim sadržajem
  • Primena i kreiranje blokova

Rad sa tekstom
  • Kreiranje teksta
  • Upotreba stilova za tekst
  • Menjanje teksta

Prikazi za štampanje i štampanje
  • Upoznavanje sa štampačima i ploterima
  • Različiti pristupi pripremi za štampu
  • Razumevanje pojma razmere
  • Priprema za štampu iz prostora modela
  • Štampanje crteža

Šablonski crteži
   Kreiranje šablonskih crteža
  • Primena šablonskih crteža


  
I DEO SketchUp  - kurs za studente arhitekture (15 časova)

Upoznavanje sa programom
  • Verzije programa
  • Grafičko okruženje
  • Podešavanje programa
  • Rad sa šablonskim projektima
  • Podešavanje jedinica
  • Pogledi i navigacija kroz model

Rad sa 2D alatima
  • Alatka Line, Rectangle, Circle…
  • Kreiranje poligona
  • Menjanje postojećih objekata

Kreiranje prvog 3D modela
  • Selekcija objekata
  • Kreiranje 3D komponenti
  • Pomeranje komponenti
  • Kopiranje komponenti
  • Brisanje komponenti
  • Sakrivanje komponenti
  • Kreiranje sklopa od više komponenti
  • Poravnavanje objekata
  • Oduzimanje, sabiranje i presecanje objekata

Kreiranje kompleksnog 3D modela
  • Uvoz 2D crteža
  • Kreiranje grupa objekata
  • Organizacija pomoću slojeva
  • Kreiranje osnove kuće
  • Kreiranje vrata i prozora
  • Kreiranje zidova 
  • Kreiranje krova kuće
  • Modelovanje po referenci

Različiti načini prikazivanja 3D modela
  • Promena boja objekata
  • Primena predefinisanih materijala
  • Rad sa stilovima

Snimanje rezultata rada
  • Kreiranje osnovnih render prikaza
  • Priprema za štampu


________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:


* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close