Politika privatnosti

Poslednji put ažurirana: 25. novembar 2021.

 

 1. Šta je GDPR, General Data Protection Regulation

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679) je Uredba kojom Evropski parlament, Veće i Evropska komisija namerava ojačati i ujediniti zaštitu podataka za pojedince unutar Evropske unije (EU).

Namera uredbe je da nivo zaštite prava i sloboda pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih dela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od pretnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje, trebala bi biti jednaka u svim državama članicama. Takođe, zaštita podataka u EU proširuje opseg zakona o zaštiti podataka i na sve strane firme koje se bave obradom podataka stanovnika EU i pruža okvir za usklađivanje propisa o zaštiti podataka u celoj Evropskoj uniji.

Koncept odgovornosti je osnova GDPR – organizacije treba da budu osposobljene da implementiraju pravila GDPR sa stanovišta obrade podataka o ličnostima kroz sistem koji omogućava da se postigne usaglašenost sa zahtevima.

Propis je donesen 27. aprila 2016., a ušao u primenu 25. maja 2018, nakon prelaznog perioda od dve godine.

Pored GDPR, osnova upravljanja sistemom firme CRATER STUDIO su  zahtevi standarda ISO 9001:2015 (Sistemi menadžmenta kvalitetom)  i ISO/IEC 27001:2013 (Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija). Firma CRATER STUDIO posluje po navedenim standardima, tako da su uspostavljena dokumentovana pravila za zaposlene, eksterno angažovane izvršioce, klijente i isporučioce usluga:

 1. Sa stanovišta ISO 9001:2015
  1. Manual (poslovnik) kvaliteta – integrisan sa zahtevima ISO/IEC 27001:2013
  2. Operativne procedure sa stanovišta opisa procesa koji se odvijaju u firmi CRATER STUDIO
  3. Mehanizmi internih provera, preispitivanja zahteva zainteresovanih strana i preispitivanja od strane rukovodstva
 1. Sa stanovišta ISO/IEC 27001:2013
  1. Metoda procena rizika
  2. Popis resursa (sa posebnim zahtevima sa stanovišta GDPR)
  3. Izjava o primenjivosti (Statement of applicability)
  4. Politike bezbednosti informacija za zaposlene i korisnike
  5. Politike bezbednosti informacija za system administratore
  6. Mehanizmi internih provera, preispitivanja zahteva korisnika i preispitivanja od strane rukovodstva

 

 1. Zašto Privacy Policy

Privacy policy opisuje kako možemo prikupiti i koristiti lične informacije, kao i prava i izbore dostupne svim zainteresovanim stranama u vezi sa takvim informacijama.

Firma CRATER STUDIO brine o privatnosti svih zainteresovanih strana i u potpunosti smo posvećeni zaštiti ličnih podataka koje prikupljamo i pravilnog korišćenja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Najviše rukovodstvo firme CRATER STUDIO, kao i svi zaposleni i eksterno angažovani saradnici, u obavezi su da čuvaju svu intelektualnu svojinu firme CRATER STUDIO i svu imovinu koja se koristi u pružanju usluga a da je vlasništvo klijenta. Posebno je kroz procenu rizika u ISO/IEC 27001:2013, kao i zahteva GDPR, utvrđena odgovornost za podatke saradnika koji su iste uz jasno definisana pravila poverili na čuvanje CRATER.

Bezbednost informacija u firmi CRATER STUDIO zasnovana je na:

 • Politikama bezbednosti informacija za zaposlene i ostale zainteresovane strane
 • Organizovanju bezbednosti informacija kroz interno organizovanje i osiguranje bezbednosti prilikom korišćenja sopstvenih uređaja zaposlenih, rada sa udaljenosti i korišćenja mobilnih uređaja
 • Bezbednosti ljudskih resursa sa stanovišta bezbednosti informacija kroz proveru kandidata pre zaposlenja, upoznavanje sa bezbednošću informacija kroz obrazovanje i obuku u toku zaposlenja i definisanih odgovornosti nakon prestanka zaposlenja
 • Odgovornost za imovinu, klasifikaciju informacija i postupanje sa medijima
 • Kontroli pristupa mrežama i mrežnim uslugama, menadžmentu pristupima korisnika, odgovornosti korisnika, kontroli pristupa sistemu i aplikacijama, kao i kriptografskim kontrolama
 • Fizičkoj bezbednosti i bezbednosti u okruženju za rad i zaštiti opreme
 • Bezbednosti funkcionisanja i komunikacija
 • Odnosima sa isporučiocima sa stanovišta bezbednosti informacija
 • Upravljanju incidentima sa stanovišta bezbednosti informacija
 • Upravljanje sa stanovišta kontinuiteta poslovanja
 • Usklađenosti na zakonskim i ugovornim obavezama

Sve zakone Republike Srbije, posebno one koji se odnose na bezbednost informacija, odnosno zahteve GDPR, poštujemo do slova.

Svima koji žele da uklone svoje podatke omogućili smo da isto urade tako što nam se mogu obratiti na email dpo@craterstudio.com,
Bezbednost informacija je obaveza svih zaposlenih i eksterno angažovanih korisnika.

Molimo vas da pročitate ovu politiku i uverite se da je potpuno razumete, pre nego što pristupite ili koristite bilo koju od naših usluga.

 

 1. Svrha politike privatnosti (Privacy Policy)

CRATER STUDIO Politika privatnosti opisuje kako smo prikupili i kako smo koristili informacije koji se odnose na svakog od naših neregistrovanih i registrovanih korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Svrha ove politike privatnosti je da vam pružimo jasno objašnjenje o tome kada, zašto i kako sakupljamo i koristimo vaše lične podatke, kao i objašnjenje vaših zakonskih prava. Ova politika privatnosti nije namenjena da prekine uslove bilo kog ugovora koji imate sa nama, niti bilo koja prava koja imate u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ako pristupite ili koristite bilo koju od naših usluga, prihvatate da ste pročitali ovu politiku privatnosti.

 

 1. Koje informacije sakupljamo?

Sakupljamo dve vrste informacija: lične informacije (koje se mogu koristiti za jedinstveno identifikovanje pojedinca) i ne-lične informacije (koje ne identifikuju pojedinca).

 1. Neidentifikovane informacije koje se odnose na posetioce ili neidentifikovane korisnike, koji nam mogu biti dostupni ili se automatski prikupljaju. Takve ne-lične informacije ne omogućavaju nam da identifikujemo posetioce ili korisnika od koga su podatci prikupljeni. Ove informacije koje sakupljamo uglavnom se sastoje od tehničkih i zbirnih podataka o korišćenju, kao što su pregled posetilaca i korisnika, aktivnost “klik-toka” itd.
 2. Pojedinačne informacije, odnosno informacije koje identifikuju pojedinca ili mogu uz razumne napore dovesti do identifikacije pojedinca, ili mogu biti privatne ili osetljive prirode (“Lične informacije”). Lične informacije koje sakupljamo uglavnom se sastoje od podataka za kontakt (npr. e-mail adrese). Da bi se izbegla sumnja, bilo koja ne-lična informacija koja je povezana sa ličnim podacima kako bi se poboljšale usluge koje nudimo, smatraju se i tretiraju od strane nas kao lične informacije.

Sakupljamo slične informacije koje se odnose na posetioce i korisnike naših i veb lokacija naših klijenta (“Users-of-Users”). Ove informacije se prikupljaju samo za naše klijente kao što je dalje opisano.

Takođe prikupljamo informacije koje nam pružaju potencijalni kandidati kada se prijave na bilo koju otvorenu poziciju objavljenu na sajtovima firme CRATER STUDIO ili na drugi način, kao što je i opisano u daljem delu Politike.

 

 1. Kako sakupljamo informacije?

Postoje dve glavne metode koje koristimo u sakupljanju informacija,:

 1. Prikupljanje informacija se može vršiti lično, fizički, (anektiranje prilikom poseta našem studiju i školi, potpisivanje NDA pri poseti Crater Studio-u, posete našim događajima i događajima gde gostujemo, prilikom popunjavanja Upisnog lista i Prijave interesovanja na adresi škole); kao i sa više internet lokacija (preko društvenih mreža Crater Studio-a kao i Crater VFX Training Center-a, website Crater-a, website ogranka CTC, anketa pri popunjavanju elektronskih formi – Prijava interesovanja i Upisni list, putem e maila). Internet lokacije podrazumevaju da će se podaci sakupljati, odnosno vrši se evidencija takve upotrebe (nezavisno ili uz pomoć nezavisnih usluga), uključujući i korišćenje “kolačića” i drugih tehnologija praćenja, kako je detaljnije opisano u nastavku. Pre sakupljanja bilo kakvih podataka pojedinci su dužni da pročitaju Politiku privatnosti i da potpišu saglasnost kako bi se proces nastavio.
 2. Takođe prikupljamo informacije iz izvora trećih strana, kako je opisano u daljem tekstu. Kada posetite ili koristite naše usluge – takođe nam možete dati određene informacije (bilo automatski putem procesa korišćenja usluge ili “ručno”).
 1. Zašto sakupljamo informacije?

Sve ne-lične i lične informacije sakupljamo za sledeće svrhe:

 1. Da bi se obezbedile i da upravljamo uslugama koje pružamo;
  2. Da bismo dodatno razvili, prilagodili i poboljšali naše Usluge, na osnovu zajedničkih ili ličnih afiniteta posetilaca i korisnika, iskustava i poteškoća;
  3. Da svojim korisnicima pružimo kontinualne informacije
  4. Da bi mogli da kontaktiratamo naše posetioce i korisnike sa opštim ili personalizovanim obaveštenjima i promotivnim porukama vezanim za usluge, kao što je detaljnije navedeno u nastavku;
  5. Da se prikupe i obrade statistički podaci kroz ne-lične informacije koje mi ili naši poslovni partneri možemo koristiti za pružanje i poboljšanje naših odgovarajućih usluga;
  6. Da poboljšamo naše mogućnosti zaštite podataka i sprečimo prevare;
  7. U skladu sa važećim zakonima i propisima – za kreiranje Ugovora o pohađanju kursa sa polaznicima, za potpisivanje NDA ugovora sa posetiocima Crater Studija.

 

Koristićemo vaše lične podatke samo za svrhe navedene u ovoj Politici pri čemu smo uvereni da je:

 1. Upotreba vaših ličnih podataka neophodna da bi se pridržavali odgovarajuće zakonske ili regulatorne obaveze koju imamo, ili da je
 2.  Upotreba vaših ličnih podataka neophodna da podržimo legitimne interese koje imamo kroz poslovanje – da održavamo i unapređujemo naše usluge identifikovanjem korisničkih trendova i efektivnosti kampanja, a sve pod uslovom da je sprovedeno u svakom trenutku na način koji je prikladan i koji poštuje vaša prava na privatnost.Prikupljanje ličnih informacija za mlađe od 18 godina je moguće samo uz pismeni pristanak roditelja.

 

Gde čuvamo vaše podatke?

U nfrastrukturi firme CRATER STUDIO, koja se nalazi u bezbednom fizičkom okruženju. Svi podaci su organizaciono i tehnički obezbeđeni kroz zahteve standarda ISO/IEC 27001:2013 i zahteve GDPR. Pružaoci usluga, koji čuvaju ili obrađuju vaše lične informacije u ime firme CRATER STUDIO, su ugovorno obavezni da iste čuvaju i obezbeđuju u skladu sa zahtevima koji su navedeni u NDA.

Firma CRATER STUDIO je odgovorna za obradu ličnih informacija koje prima, odnosno sa stanovišta naknadnih transfera trećoj strani koja deluje kao agent u ime firme CRATER STUDIO. Takođe firma CRATER STUDIO posluje u saglasnosti sa Privacy Shield Framework za sve dalje prenošenje ličnih podataka iz EU, uključujući i odredbe o odgovornosti za naknadni prenos.

U određenim situacijama od firme CRATER STUDIO može biti zatraženo da objavi lične podatke kao odgovor na zakonske zahteve državnih organa, uključujući i ispunjavanje nacionalnih sigurnosnih zahteva i zahteva za sprovođenje zakona, a to će učiniti samo ako to dopuštaju lokalni zakoni o zaštiti podataka.

Na vaš zahtev firma CRATER STUDIO će Vam pružiti informacije o tome da li držimo bilo koju vašu ličnu informaciju. Možete pristupiti, ispraviti ili tražiti brisanje vaših ličnih podataka tako što ćete nam pisati na email dpo@craterstudio.com. Mi ćemo odgovoriti na vaš zahtev u vremenskom roku određenom lokalnim zakonima ili razumnim vremenskim okvirom.

Imajte na umu da trajno brisanje uklanja sve vaše podatke iz baza podataka firme CRATER STUDIO. Nakon što završite ovaj proces, više ne možete da koristite nijednu od naših usluga, vaš korisnički nalog i svi njegovi podaci će biti trajno uklonjeni, a firma CRATER STUDIO neće moći obnoviti vaš nalog ili preuzeti podatke u budućnosti. Ako se u budućnosti obratite našoj podršci, sistem neće prepoznati vaš nalog,

Ukoliko imate bilo koje nedoumice u vezi čuvanja vaših podataka, molim vas da nam se obratite na dpo@craterstudio.com. Poslaćemo odgovor u najkraćem mogućem roku.

 

 1. Prijave za posao

Firma CRATER STUDIO javno objavljuje sve pozive za upražnjena radna mesta tako što se od kandidata traži da pošalju svoje kontakt podatke i CV na način kako je navedeno – najčešće email adresa.

Razumemo da su privatnost i diskretnost ključni za naše aplikante i posvećeni smo da svi podnosioci prijave zadrže privatnost, odnosno da se poslati podaci koriste isključivo za potrebe firme CRATER STUDIO u cilju zapošljavanja (uključujući identifikaciju kandidata, procenu njihovih aplikacija, donošenje odluka o zapošljavanju i kontaktiranje podnosioca zahteva putem telefona ili pismenim putem). Takve informacije koristićemo isključivo za naše zapošljavanje (interno i eksterno) i poslovne svrhe.

Ako ste prethodno prosledili svoje podatke firmi CRATER STUDIO, a sada želite pristupiti istima, ažurirati ih ili izbrisati iz sistema firme CRATER STUDIO, molimo vas da nas kontaktirate na dpo@craterstudio.com

 

 1. Deljenje ličnih podataka sa trećim licima

Firma CRATER STUDIO sarađuje sa više odabranih provajdera usluga čije usluge i rešenja dopunjuju, olakšavaju i poboljšavaju naše. Ovi sadržaji uključuju usluge hostovanja i servere, kao i mreže za dostavu komunikacija i sadržaja, usluge snimanja podataka i sajber sigurnosti, veb analitiku, distribuciju i nadgledanje e-pošte usluge, sesije i usluge daljinskog pristupa, merenje performansi, optimizacija podataka i marketing usluge.

Takve usluge treće strane mogu primiti ili na drugi način imati pristup informacijama vezanim za podatke o ličnosti i/ili korisničkim nalozima, u celosti ili delimično – u zavisnosti od svake od njihovih posebnih uloga i namera u olakšavanju i poboljšavajući naše Usluge i biznis i mogu ga koristiti samo u takve svrhe.

Sa svim navedenim pružaocima usluga firma CRATER STUDIO ima potpisane NDA (non-disclosure agreement) sa stanovišta čuvanja poslovnih tajna. Navedeni ugovor se može inicirati od strane firme CRATER STUDIO ili samog pružaoca usluga.

Upućujemo Vas da naše usluge mogu sadržati veze sa drugim veb stranicama ili uslugama naših klijenata, a da mi nismo odgovorni za zaštitu privatnosti takvih veb stranica. Molimo vas da pročitate izjave o privatnosti svake veb stranice naših klijenata pre nego što date svoje lične podatke.

Ova Politika privatnosti se ne odnosi na takve povezane veb lokacije i usluge treće strane.

 

 1. Izvršenje zakona, pravni zahtevi i dužnosti

 

Mi možemo deliti informacije o našim posetiocima, klijentima i korisnicima klijenta sa različitim trećim stranama, uključujući određene pružaoce usluga, službenike za sprovođenje zakona i programera aplikacija.

Kada to dopuštaju lokalni zakoni o zaštiti podataka, firma CRATER STUDIO može otkriti ili na drugi način omogućiti drugima pristup vašim ličnim podacima u skladu sa zakonskim zahtevom, kao što je sudski nalog, sudski postupak, nalog za pretresanje ili u skladu sa drugim važećim zakonima.

Informacije se mogu deliti isključivo u skladu sa ovom politikom.

 • Društvene mreže

Naše usluge uključuju određene funkcije društvenih medija i vidgete, jednostruki znak za funkcije, kao što su “Facebook Connect” ili “Google prijavljivanje”, dugme “Facebook Like”, dugme “Podeli ovo” ili drugi interaktivni mini programi (“Funkcije društvenih medija”). Ove funkcije socijalnih medija mogu prikupljati informacije kao što su vaša IP adresa ili stranica koju posjećujete na našoj veb lokaciji, i mogu postaviti kolačić kako bi im omogućili pravilno funkcionisanje. Društvene medijske funkcije su hostovane od treće strane ili su direktno hostovane na našim uslugama. Vaše interakcije sa funkcijama društvenih medija trećih lica regulišu se njihovom politikom, a ne našim.

 

 1. Korišćenje kolačića i drugih tehnologija praćenja

Firma CRATER STUDIO zajedno sa svojim partnerima za marketing, analitiku i tehnologiju, koristi određene tehnologije praćenja kao što su kolačići, beaconi, pikseli, oznake i skripte. Ove tehnologije se koriste kako bi održale, pružale i poboljšale naše usluge na neprekidnoj osnovi, a kako bi našim klijentima i njihovim korisnicima omogućili bolju uslugu. Na primer, zahvaljujući ovim tehnologijama mi smo u stanju da pratimo želje posetilaca i korisnika i sesije za potvrđivanje kako bismo bolje osigurali naše usluge, identifikovali tehnička pitanja, korisničke trendove i efikasnost kampanja i nadgledali i poboljšali ukupne performanse naših usluga.

Moramo da napomenemo da usluge treće strane, u ovom slučaju naši klijenti, koji postavljaju kolačiće ili koriste druge tehnologije za praćenje putem naših usluga, mogu imati sopstvene smernice u vezi s njihovim prikupljanjem i čuvanjem informacija. Takve prakse nisu obuhvaćene našom Politikom privatnosti i mi nemamo nikakvu kontrolu nad njima.

Kolačići: Da bi neke od ovih tehnologija ispravno funkcionisale, mala datoteka sa podacima (“kolačić”) mora biti preuzeta i sačuvana na vašem uređaju. Podrazumevano koristimo nekoliko “upornih” kolačića u svrhu sesije i identifikacije korisnika, sigurnosti, zadržavajući korisničke preferencije (npr. u vezi sa podrazumevanim jezikom i postavkama), stabilnost veze (npr. za otpremanje medija, korišćenje funkcija e-trgovine itd) , praćenje performansi naših usluga i marketinških kampanja, i generalno pružanje i poboljšanje naših usluga.
Ako želite da obrišete ili blokirate sve kolačiće, pogledajte oblast za pomoć i podršku na vašem internet pretraživaču za uputstva o tome kako pronaći datoteku ili direktorijum koji čuva kolačiće. Informacije o brisanju ili kontrolisanju kolačića su dostupne i na www.aboutcookie.org (firma CRATER STUDIO nema nadležnosti nad ovom veb stranicom i zbog toga ne možemo osigurati tačnost iste). Imajte na umu da brisanje naših kolačića ili onemogućavanje budućih kolačića ili tehnologija praćenja može sprečiti pristup određenim područjima ili karakteristikama naših usluga ili će na neki drugi način negativno uticati na vaše korisničko iskustvo.

Jasni GIF-ovi: Firma CRATER STUDIO i određene usluge klijenata mogu da koriste softversku tehnologiju pod nazivom “jasni gifovi” (a.k.a. Web Beacons / Web Bugs), što im omogućava i mi da poboljšamo naše Usluge merenjem njihove efikasnosti i performansi. Jasni gifovi su mala grafika sa jedinstvenim identifikatorom, slična u funkciji za kolačiće, međutim nisu uskladištene na vašem uređaju, već umjesto ugrađene u naše usluge.

Flash i HTML5: CRATER i određene usluge klijenata takođe mogu da koriste određene tehnologije praćenja poznate pod nazivom “Flash cookies” i “HTML5”, uglavnom u reklamne svrhe. Razni pregledači mogu ponuditi sopstvene alatke za upravljanje za uklanjanje ili blokiranje takvih tehnologija.

Određivanje ciljanja / ponovno ciljanje: firma CRATER STUDIO i određene usluge klijenata mogu se prikazivati oglašavanjem na našem veb-sajtu ili upravljati našim oglašavanjem na drugim internet lokacijama. U tu svrhu mogu da se koriste određene tehnologije praćenja kako bi prikupile određene informacije o vašim aktivnostima i različitim uslugama treće strane kako bi vam pružile ciljano oglašavanje zasnovano na vašim interesima i prednostima. Možete da odaberete da primate ciljane oglase od određenih oglašivača i oglasnih mreža tako što ćete kliknuti na jasno definisano mesto. Imajte na umu da vas ovo ne odbija da primate sve reklame i da će vaš izbor biti samo u odnosu na konkretno oglašavanje. Nastavićete da primate reklamu za koju se niste izjasnili.

Dodatak korisničkih podataka: Možda ćemo dobiti informacije o vama i iz drugih izvora, uključujući javno dostupne baze podataka ili treće strane od kojih smo kupili podatke, te kombinovati ove podatke sa informacijama koje već imamo o vama. Ovo nam pomaže da ažuriramo, proširimo i analiziramo naše zapise, identifikujemo nove kupce i pružimo proizvode i usluge koje mogu biti od interesa za vas. Kada dobijemo Vaše lične informacije od klijenata, mi obezbedimo da se te ugovorne strane obavezuju da vas obaveštavaju da će Vaše lične informacije biti otkrivene i da preduzmemo korake kako bismo osigurali tačnost vaših ličnih podataka pre nego što ih upotrebite. Ako nam date lične podatke o drugima, ili ako nam drugi daju vaše podatke, mi ćemo ih koristiti samo iz određenog razloga za koji smo ih dobili.

Signali “Ne prati”: Imajte na umu da ne menjamo naše prakse u odgovoru na “Do not Track” signal u HTTP zaglavlju iz pretraživača. Mi i neke treće strane usluge mogu koristiti kolačiće i slične tehnologije praćenja tokom naših usluga. Ove tehnologije se uglavnom koriste za stabilnost, sigurnost, funkcionalnost, performanse i reklamne svrhe.
Možete sami da blokirate, onemogućite ili na drugi način upravljate takvim tehnologijama praćenja pomoću podešavanja pregledača ili drugih izvora ali imajte na umu da to može negativno uticati na način na koji primate naše usluge.

 

 • Promotivne poruke

Možemo da koristimo vaše lične podatke da vam pošaljemo promotivni sadržaj i poruke putem e-maila, tekstualnih poruka, direktnih tekstualnih poruka, marketinških poziva i sličnih oblika komunikacije.

Ako ne želite da primate takve promotivne poruke ili pozive, možete obavestiti firmu CRATER STUDIO u bilo kom trenutku ili pratiti uputstva za otkazivanje ili STOP sadržane u promotivnim komunikacijama koje primate.

Mi preduzimamo korake da ograničimo promotivni sadržaj koji smo poslali na razumni i proporcionalni nivo i da vam pošaljemo informacije za koje smatramo da su od interesa ili važnosti za vas, na osnovu vaših informacija koje smo dobili.

 

 • Prava u vezi vaših ličnih podataka

Firma CRATER STUDIO je kroz zahteve standarde ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, TPN i GDPR preduzela sve tehničke i organizacione mere kako bi vam omogućili pristup, primanje kopije, ažuriranje, izmenu, brisanje ili ograničavanje korištenja vaših ličnih podataka.

Pre otkrivanja traženih ličnih podataka, možemo vam zatražiti dodatne informacije kako biste potvrdili svoj identitet i radi sigurnosti.

Imate pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka, pri čemu preporučujemo da nas prvo kontaktirate.

Ako želite da pristupite i / ili zatražite od nas da izvršite ispravke ličnih podataka koje ste sačuvali kod nas ili želite da zatražite listu ličnih podataka (ako ih ima) koje smo otkrili trećim licima u cilju direktnog marketinga, molimo da pratite uputstva navedena u:

 1. Preuzimanje vaših podataka ili
 2. Trajno brisanje podataka

Mi ćemo uložiti sve razumne napore da odmah ispitamo vaš zahtev (osim ako od vas ne tražimo dodatne informacije kako bismo ispunili vaš zahtev), u skladu sa pravnim i drugim dozvoljenim razmatranjima.

 

 1. Zadržavanje podataka

Možemo zadržati vaše lične informacije (kao i informacije o korisnicima naših klijenta) dok god je vaš korisnički nalog aktivan, kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti ili ukoliko je drugačije potrebno za pružanje naših usluga.

Možemo nastaviti sa zadržavanjem takvih ličnih podataka čak i nakon deaktiviranja vašeg korisničkog naloga i/ili prestati koristiti bilo koju od određenih usluga, koliko je razumno potrebno da bi se pridržavali zakonskih obaveza, da biste rešavali sporove u vezi sa našim klijentima ili njihovim korisnicima najpre zbog moguće prevare i zloupotrebe.

 

 • Sigurnost

U firmi CRATER STUDIO su implementirane mere bezbednosti kroz standarde ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, TPN I zahteve GDPR, na taj način da se zaštite informacije koje delite sa nama, uključujući fizičke, tehničke i organizacione mere. Redovno nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade i redovno tražimo nove načine i usluge treće strane radi daljeg unapređenja sigurnosti naših usluga i zaštite privatnosti naših posetilaca i korisnika.

Bez obzira na mere i napore koje preduzima firma CRATER STUDIO, ne možemo i ne garantujemo apsolutnu zaštitu i sigurnost vaših ličnih informacija, informacija o korisnicima klijenata ili bilo koji drugi sadržaj koji dobijamo.

Pošto ne možemo garantovati apsolutnu zaštitu mi vas podstičemo da budete pažljivi, postavite jaku lozinku za vaš nalog i izbegnite podnošenje bilo kakvih osetljivih informacija koje bi, ukoliko su zlonamerno upotrebljene, mogle izazvati veliku štetu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sigurnošću naših usluga, slobodno nas kontaktirajte na dpo@craterstudio.com. Mi smo posvećeni da obezbedimo vaše lične informacije i koristimo mnogobrojne organizacione i tehničke mere.

 

 • Javni forumi i korisnički sadržaji

Imajte na umu da svaka informacija koju pružate kroz blogove, grupe ili slične medije može da se čita, prikuplja i koristi od drugih koji im pristupaju. Da biste zahtevali uklanjanje ličnih podataka sa naših blogova, zajednica ili foruma, slobodno nas kontaktirajte na: dpo@craterstudio.com.

Mi smo stavili adekvatne sigurnosne mere na zaštiti vaših ličnih podataka. Međutim, ne možemo kontrolisati postupke drugih korisnika ili članova javnosti koji mogu pristupiti vašem korisničkom sadržaju. Kopije korisničkog sadržaja mogu ostati vidljive na keširanim i arhiviranim stranicama ili ako bilo koja treća strana kopira ili čuva takav korisnički sadržaj. Savetujemo vam da ne objavljujete bilo koju informaciju za koju ne želite da bude javna.

 

 1. Ažuriranje i tumačenje

Firma CRATER STUDIO će ažurirati ovu Politiku privatnosti u skladu sa važećim zakonom i objavljivaće sve promene u praksama prikupljanja, upotrebe i skladištenja podataka. Ako napravimo bilo kakve promene koje smatramo važnim, obavestićemo vas pre nego što promena stupi na snagu. Molimo vas da periodično pregledate ovu stranicu za najnovije informacije o našim postupcima privatnosti.
Ukoliko nije drugačije naznačeno, naša najnovija politika o privatnosti odnosi se na sve informacije koje imamo o vama i korisnicima korisnika, u vezi sa našim vebsajtom i drugim uslugama.

 

 • Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti ili želite ostvariti bilo koja od vaših prava, molimo vas da nas kontaktirate na dpo@craterstudio.com. Pokušaćemo da rešimo bilo kakve žalbe u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.