Politika privatnosti

Poslednji put ažurirana: 13. juna 2023.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , privredno društvo „DRUŠTVO ZA ANIMACIJU, FILMSKU I VIDEO POSTPRODUKCIJU CRATER STUDIO DOO BEOGRAD (STARI GRAD)”, iz Beograda, sa sedištem na adresi Knićaninova 3/I, MB: 20331305, PIB: 105184282, dana 13.06.2023. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Korisnici vebsajta https://school.craterstudio.com/ se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane veb-sajta pod nazivom “Cratertrainingcenter” (u daljem tekstu: Veb-sajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Korisnika veb-sajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Korisnika da Veb-sajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
1.2. Veb-sajt koristi podatke Korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje Rukovaoca, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
1.3. Posetom veb-sajta i popunjavanjem formulara na Veb-sajtu, Korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
1.4. Veb-sajt pod nazivom “Cratertrainingcenter” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva “DRUŠTVO ZA ANIMACIJU, FILMSKU I VIDEO POSTPRODUKCIJU CRATER STUDIO DOO BEOGRAD (STARI GRAD)” iz Beograda, sa sedištem u ul. Knićaninova 3/I, sa matičnim brojem: 20331305, PIB: 105184282 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).
1.5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

2. ZNAČENJE POJMOVA

2.1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

● RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.4, koji obrađuje podatke o ličnosti;
● USLUGA – studio posvećen umetnosti sa kompletnom uslugom digitalnih vizuelnih efekata za film i televiziju, isporuke postprodukcije igranih filmova, reklama i animacija, kao i uslugama opštih i specijalnizovanih kurseva/obuka iz industrije vizuelnih efekata (u daljem tekstu: Usluga);
● POSETILAC VEBSAJTA/POSETILAC – fizičko lice koje pristupa sadržaju Veb-sajta i ima mogućnost prijave na Newsletter Rukovaoca i da se na taj način informiše o novostima koje se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje;
● KANDIDAT ZA ZAPOSLENJE/KANDIDAT – fizičko lice koje je zainteresovano za zaposlenje kod Rukovaoca i koje prilikom pristupa sadržaju Veb-sajta ostavlja svoje podatke u posebnom odeljku na sajtu koji se tiče karijere;
● POLAZNIK KURSA/POLAZNIK – je svako fizičko lice koje je zainteresovano za sticanje znanja i veština u oblasti vizuelnih efekata na filmu, video dizajnu i game art-u i drugim specijalizovanim obrazovnim programima, odnosno koje se prijavilo na kurseve koje organizuje Rukovalac, a koje ima i mogućnost prijave na Newsletter Rukovaoca i koje se na taj način informiše o novostima koji se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje;
● KORISNIK– zajednički naziv za Posetioca veb-sajta, Polaznika kursa i Kandidata za zaposlenje;
● NEWSLETTER – opcija na veb sajtu Rukovaoca, koja omogućava zainteresovanim licima, tačnije Posetiocima veb-sajta i Polaznicima kursa, da davanjem izričitog pristanka i ostavljanjem svoje email adrese u posebno polje, budu obavešteni o novostima i pogodnostima koje se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje;
● ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
● GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
● PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
● PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
● OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
● OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika;
● TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
● NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
● POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

3. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.
3.2. Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika.
3.4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.

4. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnka koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika.

4.2. Rukovalac preko Vebsajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke Posetioca:
• IP adresa;
• podaci prikupljeni od internet pretraživača, iz člana 4.6.

4.2.1. Rukovalac prikuplja i email adrese Posetioca koji se na osnovu izričito datog pristanka, prijavljuju na Newsletter, a u cilju obaveštavanja o novostima koje se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje, kako je detaljnije objašnjeno članom 5.4.

4.3. Rukovalac preko Vebsajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke Kandidata za zaposlenje:

• e-mail adresa;
• ime i prezime;
• broj telefona;
• CV;
• portfolio.

4.3.1. Podaci o ličnosti Kandidata za zaposlenje koji se prikupljaju putem Veb-sajta obrađuju se u skladu sa ovom Politikom privatnosti, dok će se u culju radnog angažovanja Kandidata za zaposlenje primenjivati poseban Pravilnik o žatiti podataka o ličnosti zaposlenih i kandidata za zaposlenje sa kojim će Kandidat-zaposleni biti upoznat pre zaključivanja ugovora o radnom angažovanju.

4.4. Rukovalac preko Vebsajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke Polaznika kursa:

4.4.1. Popunjavanjem obrasca “Prijava interesovanja” od Polaznika kursa se prikupljaju sledeći podaci:

• e-mail adresa;
• ime i prezime;
• broj telefona;
• odabir za koji od ponuđenih kurseva se prijavljujete;
• način pohađanja nastave – uživo/online;
• postavljeno pitanje.

4.4.2. Podaci koji se prikupljaju putem obrasca iz člana 4.4.1. obrađuju se u svrhe obaveštavanja o kursevima za koje su lica izrazila interesovanje.

4.4.3. Popunjavanjem obrasca “Upisni list” od Polaznika kursa se prikupljaju sledeći podaci:

• odabir pojedinačnog kursa;
• odabir obrazovnog programa;
• način pohađanja nastave;
• pitanje o prethodnom pohađanju nekog našeg kursa;
• ime i prezime;
• adresa i mesto stanovanja;
• datum rođenja;
• mesto rođenja;
• broj lične karte/broj pasoša;
• broj mobilnog telefona;
• radni status;
• podaci koji se odnose na zaposlenost;
• podaci koji se odnose na studiranje;
• podaci koji se odnose na školovanje;
• podaci o zainteresovanosti za rad kod Rukovaoca i prekvalifikaciju;
• nazv završene srednje škole;
• naziv završenog fakulteta i smer;
• opcije plaćanja.

4.4.4. U zavisnosti od vrste odabranog kursa na koji se Polaznik prijavljuje, Rukovalac prikuplja i sledeće podatke:

• CV;
• portfolio.

4.4.5. Podaci koji se prikupljaju putem obrasca iz člana 4.4.3. obrađuju se u svrhe prijave Polaznika kursa na odabrani kurs kod Rukovaoca, kao i u svrhe izrade ugovora o pohađanju kursa.
4.4.6. Podaci Polaznika kursa obrađuju se i u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti polaznika kursa o čemu Polaznici mogu biti informisani na zahtev.
4.4.7. U sklopu ova dva obrasca zainteresovani Polzanici se mogu prijaviti i na Newsletter Rukovaoca, odnosno o novostima i pogodnostima koje se odnose na ponude kurseva i obuka, ostavljanjem svoje e-mail adrese.
4.4.8. Polaznici imaju pravo u svakom momentu da se odjave od daljeg obaveštavanja u vidu podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena odnosno predočena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja koje Polaznik primi kao svoju e-mail poštu.
4.4.9. Svoj opoziv pristanka može dati klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca, kao i pismeno na e-mail adresu: hr@craterstudio.com

4.5. Posebne kategorije podataka o ličnosti.

4.5.1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, verskog ili filozofskog uverenja ili članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.6. Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (Kolačići).

4.6.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika odnosno Cookies (Kolačiće).
4.6.2. Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.6.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: https://craterstudio.com/cookie-policy

5. SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:

● pristanka datog od strane Posetioca veb-sajta, koji ima zasebnu formu i čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u skladu sa Politikom kolačića i Zakonom, za podatke iz člana 4.6;
● pristanka datog od strane Polaznika kursa koji ostavljaju svoje podatke o ličnosti navedene u članovima 4.2.1, 4.4.1. i 4.4.3, koji pristanak se ima dati izričitom izjavom u elektronskoj formi;
● po osnovu izvršenja ugovorne obaveze iz člana 12 stava 1, tačka 2 Zakona, Polaznika kursa koji su potpisali ugovor o pohađanju kursa, a koji ugovor sadrži podatke iz člana 4.4.3;
● po osnovu legitimnog interesa iz člana 12, stav 1, tačka 6, podatke Posetioca veb-sajta iz člana 4.2. tačka 2
● po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika;

5.1.1. Rukovalac zadržava pravo da podatke o ličnosti obrađuje i po drugim pravnim osnovima, a naročito na osnovu legitimnog interesa, kao i potrebe ispunjenja pravnih-zakonskih obaveza i dr.

5.2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

● radi poboljšanja korisničkog iskustva prilikom posete Vebsajta (podaci iz člana 4.6.);
● u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
● u svrhe informisanja Korisnika o Uslugama koje Rukovalac pruža;
● u svrhe navedene u članu 4.4.2. i 4.4.5;
● u svrhe bezbednosti i sprečavanja prevare, podatke iz člana 4.2, tačka 1
● podaci iz člana 4.6 obrađuju se u svrhe opisane Politikom kolačića.
● u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3. Obrada u druge svrhe

5.3.1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

● da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
● okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika;
● prirodu podataka;
● moguće posledice dalje obrade za Korisnika.

5.4. Obrada u svrhe slanja Newslettera

5.4.1. Rukovalac vrši obradu podataka iz člana 4.2.1 i to email adrese Posetioca/Polaznika kursa u svrhe prijave na Newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima koje se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje;
5.4.2. Podaci koji se prikupljaju u navedene svrhe, prikupljaju se isključivo na osnovu izričite saglasnosti Posetioca/Polaznika kursa, koje Posetilac/Polaznik kursa daje popunjavanjem posebnog polja (check box).
5.4.3. Davanje pristanka za primanje Newslettera nije obavezno, a ukoliko je dato, Posetilac/Polaznik kursa u svakom trenutku ima pravo na opoziv date saglasnosti, odnosno odustanak od daljeg primanja Newslettera, odnosno novostim koje se tiču obuka i kurseva koje Rukovalac organizuje, u skladu sa članom 6.

5.5. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

6. PRISTANAK

6.1. Pristanak dat od strane Korisnika daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, ili drugim naslovom koji nedvosmisleno upućuje da je reč o pristanku, a sadržina istog je opisana informativno, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
6.2. Korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku da ostvari svoje pravo.
6.3. Korisnik ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
6.4. Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

7. PRAVA KORISNIKA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

7.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

7.1.1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:
● identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
● svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
● postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
● primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
● činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
● roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
● postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
● postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
● pravu da se podnese pritužba Povereniku;
● tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
● postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

7.2. Pravo na ispravku i dopunu

7.2.1. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
7.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.
7.2.3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

7.3. Pravo na brisanje

7.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:
● podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
● Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
● Korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
● podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
● podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
● podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
7.3.2. Stav 7.3.1. ovog člana se ne primenjuje u meri u kojoj je obrada neophodna zbog:
• ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja;
• poštovanja zakonske obaveze Rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja Rukovaoca;
• ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa Zakonom;
• svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa Zakonom;
• podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

7.4. Pravo na ograničavanje obrade

7.4.1. Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, ukoliko Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti, a Lice čiji se podaci obrađuju je zatražio u cilju podnošenja ostvarivanja i obrane pravnog zahteva ili ako je Lice čiji se podaci obrađuju podnelo prigovor na obradu, a u toku je procena da li interesi Rukovaoca pretežu nad interesima Lica čiji podaci se obrađuju.
7.4.2. Pravilo o ostvarivanju prava na ograničenje obrade ne primenjuje se u odnosu na obrade koju vrše državni organi u posebne svrhe.

7.5. Pravo na prigovor

7.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka u vezi sa prikupljanjem podataka koji su u legitimnom interesu Rukovaoca, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor.
7.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.
7.5.3. Pravo na prigovor se može ostvariti samo u odnosu na obrade koje se zasnivaju na pristanku ili legitimnom interesu kao osnovu.
7.5.4. Korisnik ima pravo da ne bude predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Korisnika u velikoj meri.

7.6. Pravo na prenosivost podataka

7.6.1. Ako je primenljivo Korisnik ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom Rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ukoliko su zajedno – kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
• obrada je zasnovana na pristanku, izvršenju ugovorne obaveze ili
• obrada se vrši automatizovano.
7.6.2. Pravo Korisnika iz člana 7.6.1 obuhvata i pravo da njihovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

7.7. Odgovor Rukovaoca

7.7.1. Na zahteve za ostvarivanje prava Rukovalac mora odgvoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

8. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

8.1. Podaci o ličnosti Kandidata za zaposlenje prikupljeni putem Vebsajta se skladište u elektronskoj formi na internim serverima Rukovaoca, na zatvorenoj mreži i obezbeđeni su dvofaktroskom autentifikacijom, odnosno RADI10 sistemom, sa ograničenim pristupom bazi podataka od strane lica zaposlenih kod Rukovaoca.

8.2. Podaci o Kandidatima se takođe čuvaju i u materijalnoj formi u zaključanim prostorijama sa ograničenim pristupom zaposlenih kod Rukovaoca.
8.3. Podatke o Korisnicima Rukovalac prikuplja putem Google forme u koju Korisnici unose svoje podatke o ličnosti, a koji se automatski prosleđuju Rukovaocu. Detaljnije informacije o Google formi možete potražiti na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzkDtG3VSCK1yVqKOfmcRRFuZ_PMhoT3KZQa0LHpH5RGKbQ/viewform .
8.4. Podaci o Polaznicima kursa se skladište u elektronskoj formi na internim serverima u sedištu Rukovaoca koji su zaštićeni antivirusnom zaštitom Bitdefender, koji štiti podatke u skladu sa njihovom politikom privatnosti koju detaljnije možete pročitati na linku: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-home-users-solutions.html.
8.5. Podaci o Polaznicima kursa čuvaju se i u meterijalnoj formi u zaključanim prostorijama sa ograničenim pristupom zaposlenih kod Rukovaoca.
8.6. Rukovalac za potrebe što boljeg funkcionisanja Vebsajta primenjuje Gooogle-ovu analitiku preko koje se prikupljaju podaci o Korisnicima navedeni u članu 4.6, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbednosti koju primenjuje kompanija Google Inc, a kojoj se više može pročitati na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en.
8.7. U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. i 8.6. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu.

9. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

9.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja svojih obaveza, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.
9.2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika.
9.3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.
9.4. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 9.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:
• Google Inc;
• 12 POINTS DOO;

10. BEZBEDNOST PODATAKA

10.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.
10.2. U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik.
10.3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.
10.4. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.
10.5. Podaci o Kandidatima koji se čuvaju u elektronskoj formi skladište se na internim serverima Rukovaoca i nalaze se na zatvorenoj mreži, i to u prostorijama Rukovaoca, a podaci koji se čuvaju u materijalnoj formi nalaze se u zaključanim prostorijama, odnosno u ormarima u sedištu Rukovaoca, a kojima pristup imaju samo određeni zaposleni kod Rukovaoca.
10.6. Podaci o Kandidatima prikupljeni putem Veb-sajta su obezbeđeni dvofaktorskom autentifikacijom, odnosno RAID10 sistemom, sa ograničenim pristupom bazi podataka od strane lica zaposlenih kod Rukovaoca.
10.7. Podaci o Polaznicima kursa se skladište u elektronskoj formi na internom serveru Rukovaoca, a podaci koji se skladište u materijalnoj formi nalaze se u zaključanim prostorijama, odnosno u ormarima u sedištu Rukovaoca, a kojima pristup imaju samo određeni zaposleni kod Rukovaoca.
10.8. Podaci o Polaznicima kursa prikupljani putem Veb-sajta su zaštićeni antivirusnom zaštitom Bitdefender, koji štiti podatke u skladu sa njihovom politikom privatnosti koju detaljnije možete pročitati na linku: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-home-users-solutions.html

11. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

11.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.
11.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.
11.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
● opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
● ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
● opis mogućih posledica povrede;
● opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
11.4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike.
11.5. Obaveštenje Korisnika iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.
11.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnike u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:
● je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
● je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
● bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.
11.7. Ukoliko Korisnik dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

12. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

12.1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika, kada se čuvaju do opoziva date saglasnosti.
12.2. U slučaju iz člana 12.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisnicima iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.

13. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA KOD RUKOVAOCA

13.1. Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika iz člana 4 ove Politike privatnosti.
13.2. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.
13.3. Evidencija iz člana 13.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

14. PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I TREĆA LICA KOJA IMAJU PRISTUP PODATKU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

14.1. Rukovalac ne prenosi podatke o ličnosti koje prikuplja od Korisnika u druge države. Rukovalac podatke koje prikuplja od Korisnika skladišti isključivo na teritoriji Republike Srbije.

15. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

15.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.
15.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

16. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA I LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

16.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

● Poslovno ime Rukovaoca: „DRUŠTVO ZA ANIMACIJU, FILMSKU I VIDEO POSTPRODUKCIJU CRATER STUDIO DOO BEOGRAD (STARI GRAD)”, iz Beograda, sa sedištem u ul. Knićaninova 3/I, sa matičnim brojem: 20331305, PIB: 105184282.
● Adresa: Knićaninova 3/I Beograd
● Email Rukovaoca: hr@craterstudio.com
● Telefon Rukovaoca: +38111 2620440
● Radno vreme: od 9 – 16 h Radnim danom: Ponedeljak – Petak

17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1. Prihvatom Politke privatnosti, odnosno pristupom Vebsajtu Rukovaoca, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.
17.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na Vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

18. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

18.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.
18.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.